Điều khoản sử dụng

 

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Hawking (sau đây gọi là Hawking) duy trì website này như một dịch vụ cung cấp thông tin cho khách hàng, các cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh với Hawking (sau đây gọi là Bạn). Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào của Hawking có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của Hawking, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho dịch vụ đó theo từng thời điểm. 

 

Hawking có thể thay đổi, điều chỉnh các Điều khoản này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.hawking.edu.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Hawking. Đồng thời Hawking có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các thoả thuận sẵn có và luật pháp hiện hành.

 

1. Sự tuân thủ

 

Hawking có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng các dịch vụ. Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Hawking có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. Hawking cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Hawking cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định.

 

2. Liên kết website với bên thứ ba

 

Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. Hawking cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn. Những website của các đối tác, nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. Hawking không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Hawking sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó.

 

3. Quyền sở hữu trí tuệ

 

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Hawking và các tổ chức/công ty khác đã được Hawking cho phép. Hawking cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi:

 

  1. Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại;
  2. Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại nội dung;
  3. Bạn không chỉnh sửa nội dung;
  4. Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các nội dung độc quyền khác trên Website.

 

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Hawking. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân, tổ chức khác.

 

4. Tuyên bố từ chối bảo đảm

 

Website này và các dịch vụ được dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Hawking sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

 

5. Bồi thường

 

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Hawking hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

 

  1. Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Hawking;
  2. Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Hawking;
  3. Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Hawking;
  4. Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.
  5. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại Hawking;
  6. Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Hawking.

 

6. Chính sách bảo mật

 

Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của Hawking.

 

7. Thương hiệu

 

Website www.hawking.edu.vn, thương hiệu công ty Hawking và logo Hawking đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu Hawking tại Việt Nam. Hawking có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Vì vậy, việc Bạn đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu và logo trên đều là bất hợp pháp. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu Hawking, logo Hawking và phải sử dụng theo đúng quy định của Hawking.

 

8. Điều khoản chung

 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

 

 

http://tusachtrithuc.org/