• :
  • :

Chuyển đổi xanh ngành công nghiệp – Kiểm kê khí nhà kính: “Nền tảng” cho lộ trình giảm phát thải