• :
  • :

Bộ Công Thương đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong ngành

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của Bộ.

Theo dự thảo, các nhiệm vụ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, phù hợp với quy định hiện hành.

Bộ Công Thương đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong ngành
Bộ Công Thương đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong ngành

Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường: Xây dựng và ban hành tài liệu, sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải, kiểm toán chất thải, quản lý môi trường, ứng phó sự cố môi trường, thực hiện các nội dung về kinh tế tuần hoàn theo quy định của pháp luật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Thực hiện chương trình đánh giá chất lượng môi trường, điều tra đánh giá tác động của các nguồn thải, xây dựng pháp quản lý môi trường tại các trung tâm năng lượng, cụm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Điều tra, khảo sát, đánh giá, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do rò rỉ, phát tán hóa chất độc trong lĩnh vực công nghiệp. Điều tra, khảo sát, đánh giá, phân loại chất thải và xây dựng chính sách, quy định, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về tái sử dụng, tái chế và sử dụng chất thải làm nguyên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu: Xây dựng và đề xuất chính sách triển khai các chương trình, dự án, đề án, cơ chế, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền giao cho Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.

Điều tra, khảo sát, thống kê số liệu hoạt động, kiểm kê phát thải khí nhà kính, đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính cấp ngành và cơ sở, cập nhật, lập danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính; xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; xây dựng, cập nhật hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính quốc gia trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

Xây dựng và vận hành hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp ngành, lĩnh vực và cơ sở; xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, ngành; xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực, ngành do Bộ Công Thương quản lý.

Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành Công Thương; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương và công tác kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương...

Thanh Tâm

Lượt xem: 7
Nguồn:https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-de-xuat-nhiem-vu-bao-ve-moi-truong-trong-nganh-253716.html Sao chép liên kết
TIN LIÊN QUAN