• :
  • :

Ngành Tuyên giáo tiếp tục nỗ lực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục giữ gìn, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ và cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và xây dựng bộ máy ban tuyên giáo các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả..., góp phần tạo nền tảng vững chắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục giữ gìn, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ và cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và xây dựng bộ máy ban tuyên giáo các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả..., góp phần tạo nền tảng vững chắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 30/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc được nêu trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 và Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo, như: tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa,... đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận về một số vấn đề: Tiếp tục đổi mới việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Giữ gìn, phát huy vai trò, sức mạnh của văn hóa con người Việt Nam; Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ; Giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực của Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm qua.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết, nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, qua đó định hình chiến lược tổng thể bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan thông tin truyên truyền làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu của bảo vệ Tổ quốc được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; Phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của ngành Tuyên giáo trong bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi cần nhận thức đầy đủ, nắm chắc và dự báo sát tình hình (quốc tế, khu vực, trong nước, tư tưởng trong Đảng, trong xã hội), nhất là những nguy cơ, thách thức, nhân tố mới gây bất lợi; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và có kế sách đúng đắn về công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu chiến lược và đẩy mạnh phát triển toàn diện, có chiều sâu các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; Tích cực chủ động tham mưu cho Đảng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung, phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, sát với tình hình thực tiễn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Bổ sung, kiện toàn các cơ chế, quy định để phối hợp thống nhất, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; sự phối hợp giữa các lực lượng, binh chủng như báo, tạp chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, các lực lượng chuyên trách và không chuyên trách để xử lý các tình huống bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng và thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các lực lượng nòng cốt, chuyên trách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu tiếp tục giữ gìn, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ và cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và xây dựng bộ máy ban tuyên giáo các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các giá trị đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới, góp phần tạo nền tảng vững chắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam./.

H.N

Lượt xem: 7
Nguồn:https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/nganh-tuyen-giao-tiep-tuc-no-luc-thuc-hien-chien-luoc-bao-ve-to-quoc-trong-tinh-hinh-moi-638889.html Sao chép liên kết
TIN LIÊN QUAN