• :
  • :

Hội thảo ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp